Ойн мэдээллийн сан - Forest Database

image
Ойн нөөцийн мэдээллийн сан
Forest Resource Database
image
Ой зохион байгуулалтын мэдээллийн сан
Forest Inventory Database
image
Ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчлийн мэдээллийн сан
Forest Logging Database
image
Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан
Reforestation Database
image
Ой, хээрийн гал түймрийн мэдээллийн сан
Forest & Steppe Fire Database
image
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний мэдээллийн сан
Forest Insect Database