Байгалийн гамшгийн мэдээлэл, үйлчилгээ - Disaster Database and Services

image
Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сан
Natural Disaster Database
image
Гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээ
Disaster Information Services
image
Ой, хээрийн гал түймрийн мэдээллийн сан
Forest & Steppe Fire Database